Redakční rada

Od počátku vzniku časopisu Obchodní právo stojí v čele a garantuje odbornou úroveň periodika, z externích odborníků složená, redakční rada.Její jednotliví členové působili či působí na rozličných odborných postech jako rozhodci, advokáti, soudci pražského Vrchního soudu a Nejvyššího soudu ČR nebo vysokoškolští pedagogové na všech našich právnických fakultách.

Předseda:

 • JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D., LL.M. (advokát a VŠ pedagog - PF UK)

Členové:

 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (VŠ pedagog - Právnická fakulta MU)
 • prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. (VŠ pedagog - VŠE Praha)
 • prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
 • JUDr. Ladislav Derka (soudce Vrchního soudu v Praze)
 • prof. JUDr. Jan Dědič (advokát, VŠ pedagog VŠE Praha)
 • JUDr. Ing. Jan Hušek (em. soudce NS ČR)
 • JUDr. Zdeněk Kovařík (soudce Vrchního soudu v Praze)
 • JUDr. František Kučera (místopředseda Vrchního soudu v Praze)
 • JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D. (advokát, VŠ pedagog - Právnická fakulta UP)
 • doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. (VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
 • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (advokátka, VŠ pedagog - Práv. fakulta MU)
 • doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
 • doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. (advokát, VŠ pedagog - Právnická fakulta ZČU)
 • JUDr. Tomáš Pohl (rozhodce, advokát a VŠ pedagog - Právnická fakulta UK)
 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. (VŠ pedagog - Právnická fakulta ZČU) 
 • doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. (advokát a VŠ pedagog - Práv. fakulta UK)
 • Mgr. Ing. Jan Šovar (advokát)

Odpovědná redaktorka:

 • Mgr. Alena Tulachová
V roce 2020 byly přijaty dvě novelizace Zákona o obchodních korporacích, a to zákonem č. 163/2020 Sb., a zákonem ´č. 33/2020 Sb., ta rozsáhlejší, která povětšinou nabývá účinnosti 1.1.2021.

Velká část změn provedených z.č. 33/2020 Sb., byla přijata proto, aby se odstranila některá negativa ZOK. Dalším cílem pak  bylo snížení administrativní a regulatorní zátěže obchodních korporací tam, kde tato zátěž není nutná. Mnohé, dosud obligatorní, povinnosti nahrazuje autonomií vůle obchodních korporací a jejich orgánů, která by měla být ostatně vůdčím principem soukromého práva, jak předpokládá občanský zákoník. Novelizace se též dotýká problému existence mnoha společností zapsaných již jen formálně v obchodním rejstříku, když upravuje postup státní správy v případě, že se o existenci takové mrtvé společnosti dozví.
 

Odkaz na z.č. 33/2020 Sb.