O časopisu

Časopis Obchodní právo vychází od roku 1992 a navázal na předcházející periodikum Arbitrážní praxe.

Vydavatelem je nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., IČO: 63077639, vyd. povolení MK ČR E 6020 MIČ 46032, ISSN 1210-8278

Časopis je od roku 2008 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR. 

Odborné zaměření časopisu Obchodní právo

Měsíčník přináší statě, názory a polemiky předních odborníků z oblasti teorie a praxe k problematice soukromého práva, především obchodního práva a obchodního soudnictví, ale i k právu hospodářské soutěže, průmyslovým právům, insolvenčnímu právu, daňovému a správnímu právu, a to jak v české právní úpravě, tak je věnována pozornost komunitárnímu právu a mezinárodně právním souvislostem.

V pravidelné rubrice »Z rozhodovací praxe« jsou čtenáři seznamováni s aktuální obchodněprávní judikaturou soudů vyšších stupňů a s evropskou judikaturou. Časopis také přináší informace o připravovaných nebo vydávaných právních předpisech.

Pokyny pro autory

Redakce přijímá původní, doposud nikde neuveřejněné vědecké, odborné a přehledové stati a aktuální diskuse a zdůvodněné právní výklady (dále jen "články"). Články musí být logicky formálně členěny a obsahovat zásadní odkazy na prameny (právní normy) a případně literaturu. Odkazy a poznámky pod čarou by měly být úměrné rozsahu článku (maximálně do 10 % rozsahu článku). Povinnou náležitostí je uvedení názvu článku a krátké anotace v anglickém jazyce.

K uveřejnění redakce přijímá upravená či komentovaná rozhodnutí různých typů soudů vyšších stupňů s právní větou (dále jen "judikáty").

Články a právní věty judikátů zpracované na vyzvání vydavatele jsou honorované.

K uveřejnění redakce dále přijímá vybrané informace, anotace a zprávy.

Všem autorům je zasílán 1 autorský výtisk.

Články a ostatní příspěvky jsou anonymně recenzovány členy redakční rady, případně externími recenzenty. O přijetí či nepřijetí článků a ostatních příspěvků informuje autory odpovědná redaktorka. Za obsah článků a ostatních příspěvků odpovídá autor. Autor se zavazuje, že bez souhlasu redakce do dvou let po vydání nebude článek nebo ostatní příspěvek jakkoli v tištěné či v elektronické podobě šířen.

Autorské korektury nejsou vyžadovány. Redakce provádí v případě potřeby jazykovou a grafickou úpravu.

Články a ostatní příspěvky zasílejte elektronicky v textovém editoru Word. Nezapomeňte, prosím, uvést elektronickou, telefonickou a písemnou adresu pro komunikaci. Téma a rozsah jednotlivých článků a ostatních příspěvků doporučujeme předem konzultovat s odpovědnou redaktorkou e-mailem: alena.tulachova@wolterskluwer.com, v případě nutnosti i telefonicky na tel. 603826881.

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací