O časopisu

Časopis Obchodní právo vychází od roku 1992 a navázal na předcházející periodikum Arbitrážní praxe.

Vydavatelem je nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., IČO: 63077639, vyd. povolení MK ČR E 6020 MIČ 46032, ISSN 1210-8278

Časopis je od roku 2008 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik  Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR. 

Odborné zaměření časopisu Obchodní právo

Měsíčník přináší statě, názory a polemiky předních odborníků z oblasti teorie a praxe k problematice soukromého práva, především obchodního práva a obchodního soudnictví, ale i k právu hospodářské soutěže, průmyslovým právům, insolvenčnímu právu, daňovému a správnímu právu, a to jak v české právní úpravě, tak je věnována pozornost komunitárnímu právu a mezinárodně právním souvislostem.

V pravidelné rubrice »Z rozhodovací praxe« jsou čtenáři seznamováni s aktuální obchodněprávní judikaturou soudů vyšších stupňů a s evropskou judikaturou. Časopis také přináší informace o připravovaných nebo vydávaných právních předpisech.

Pokyny pro autory

Redakce přijímá původní, doposud nikde neuveřejněné vědecké, odborné a přehledové stati a aktuální diskuse a zdůvodněné právní výklady (dále jen "články"). Články musí být logicky formálně členěny a obsahovat zásadní odkazy na prameny (právní normy) a případně literaturu. Odkazy a poznámky pod čarou by měly být úměrné rozsahu článku (maximálně do 10 % rozsahu článku). Povinnou náležitostí je uvedení názvu článku a krátké anotace v anglickém jazyce.

K uveřejnění redakce přijímá upravená či komentovaná rozhodnutí různých typů soudů vyšších stupňů s právní větou (dále jen "judikáty").

Články a právní věty judikátů zpracované na vyzvání vydavatele jsou honorované.

K uveřejnění redakce dále přijímá vybrané informace, anotace a zprávy.

Všem autorům je zasílán 1 autorský výtisk.

Články a ostatní příspěvky jsou anonymně recenzovány členy redakční rady, případně externími recenzenty. O přijetí či nepřijetí článků a ostatních příspěvků informuje autory odpovědná redaktorka. Za obsah článků a ostatních příspěvků odpovídá autor. Autor se zavazuje, že bez souhlasu redakce do dvou let po vydání nebude článek nebo ostatní příspěvek jakkoli v tištěné či v elektronické podobě šířen.

Autorské korektury nejsou vyžadovány. Redakce provádí v případě potřeby jazykovou a grafickou úpravu.

Články a ostatní příspěvky zasílejte elektronicky v textovém editoru Word. Nezapomeňte, prosím, uvést elektronickou, telefonickou a písemnou adresu pro komunikaci. Téma a rozsah jednotlivých článků a ostatních příspěvků doporučujeme předem konzultovat s odpovědnou redaktorkou e-mailem: alena.tulachova@wolterskluwer.com, v případě nutnosti i telefonicky na tel. 603826881.

V roce 2020 byly přijaty dvě novelizace Zákona o obchodních korporacích, a to zákonem č. 163/2020 Sb., a zákonem ´č. 33/2020 Sb., ta rozsáhlejší, která povětšinou nabývá účinnosti 1.1.2021.

Velká část změn provedených z.č. 33/2020 Sb., byla přijata proto, aby se odstranila některá negativa ZOK. Dalším cílem pak  bylo snížení administrativní a regulatorní zátěže obchodních korporací tam, kde tato zátěž není nutná. Mnohé, dosud obligatorní, povinnosti nahrazuje autonomií vůle obchodních korporací a jejich orgánů, která by měla být ostatně vůdčím principem soukromého práva, jak předpokládá občanský zákoník. Novelizace se též dotýká problému existence mnoha společností zapsaných již jen formálně v obchodním rejstříku, když upravuje postup státní správy v případě, že se o existenci takové mrtvé společnosti dozví.
 

Odkaz na z.č. 33/2020 Sb.