Připravované články

Ilona Bažantová: K nové právní úpravě náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže

Zuzana Filipová Dvořáková: Převzetí směnečného rukojemství členem orgánu obchodní korporace z pohledu korporátního práva

Jiří Grygar: Rozhodování o nezákonosti předběžného opatření

Karel Šabata: Smluvní pokuta

Tomáš Dvořák: Zvláštní povinnosti vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví

Patrik Kunz: Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením

Michal Pospíšil: Licenční smlouva v soukromém právu

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací

Nové BWM 5 touring