Neplatnost rozhodčí doložky mezi podnikateli

Nejvyšší soud ČR se vyslovil k neplatnosti rozhodčí doložky v případě, že rozhodce byl určen pouze žalobcem, resp. podle rozhodčí doložky stranou, která bude v postavení žalobce.

Nejvyšší soud ČR pod spis. zn.: 23 Cdo 1098/2016 rozhodl dne 8.11.2016 tak, že princip určování rozhodců musí být založen na rovnosti stran (a to i mezi podnikateli). Z tohoto pohledu se podle Nejvyššího soudu ČR jeví jako nežádoucí, aby byli rozhodci určeni zcela nebo převážně jednou stranou sporu, a to i v případě, že je určen jen jediný rozhodce. Neplatné je tedy takové ujednání, kdy byl rozhodce určen jen jednou ze stran. Z tohoto důvodu je také absolutně neplatná celá rozhodčí doložka, jak již Nejvyšší soud ČR dříve judikoval podle spis. zn. 31 Cdo 1945/2010.

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací