Číslo 6/2017

Jiří Hess

Několik poznámek k předání předmětu díla a ke splatnosti ceny díla

Z věcí, projednávaných a rozhodovaných příslušnými specializovanými senáty Vrchního soudu v Praze, měly svůj nezastupitelný význam spory o zaplacení ceny díla (její poslední části). Jednalo se o poměrně četně se vyskytující spory. Zhotovitel nezřídka v takových sporech nebyl úspěšný: převážně proto, že neprokázal naplnění smluvně sjednaných předpokladů pro splatnost ceny díla. Nejčastěji se jednalo o absenci zápisu o předání a převzetí jinak v podstatě provedeného díla. Takový výsledek sporu mohl mít pro zhotovitele často i fatální hospodářské důsledky – zvláště tehdy, když se jednalo o menší či střední firmu (event. osobu, podnikající pouze na základě živnostenského oprávnění). Takto vymezený okruh sporů byl – a dosud prakticky bezvýhradně i je – rozhodován a posuzován (pokud jde o hmotněprávní hlediska) podle obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

K 1. 1. 2014 však nabyl účinnosti nový občanský zákoník – tedy zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “o.z.”, jedná se o zkratku, která bude používána k odpovídajícímu označení předpisu i soudy). Na stránkách tohoto časopisu byla již – komplexně – věnována pozornost změnám, které ohledně smlouvy o dílo přinesla tato nová právní úprava.1) Cílem tohoto příspěvku není tyto změny znovu nějak podrobněji popisovat a hodnotit. Úmysl je jiný: na základě shora i dále popsané rozhodovací praxe se pokusit posoudit, jaký vliv bude mít nová právní úprava na posuzování vpředu jen schematicky naznačené a níže podrobněji zmíněné problematiky. Přitom je zřejmé, že v tomto kontextu je třeba zvláštní pozornost věnovat ustanovení § 2628 o.z.

Současně je zapotřebí upozornit, že tento příspěvek se týká jen vztahů, vznikajících mezi podnikateli. Posléze použitý pojem je nyní definován ustanovením § 420 a 421 o.z. Určitý “dualismus” právní úpravy, příznačný pro předchozí období, jinak do jisté míry zachovává i občanský zákoník. Postačí poukázat např. již na jeho ustanovení § 5 a dále na § 1751 odst. 3, § 1797, zčásti také na § 1801 atd.

Marie Moravcová a Petr Dobiáš

Efektivita a rychlost řešení sporů v rozhodčím řízení před RS při HK ČR a AK ČR v porovnání se zahraničními rozhodčími institucemi

Řády stálých rozhodčích soudů procházejí v posledních letech změnami, které jsou vedeny snahou o další akcentování výhod rozhodčího řízení, mezi které patří efektivnost a rychlost řešení sporů projednávaných v rozhodčím řízení. Autoři tohoto článku se zaměřují především na průběh rozhodčího řízení podle novelizovaného Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (dále jen “RS HK ČR a AK ČR”),1) který analyzují s použitím statistických dat (získaných z oficiálních internetových stránek a tištěných publikací zkoumaných rozhodčích soudů) a provádějí srovnání s řešením sporů před vybranými zahraničními rozhodčími institucemi, zejména Rozhodčím soudem Mezinárodní obchodní komory v Paříži (dále jen “RS ICC”), Mezinárodním rozhodčím soudem v Londýně (dále jen “LCIA”), Arbitrážním institutem při Stockholmské obchodní komoře ve Stockholmu (dále jen “RS SCC”), Německým arbitrážním institutem (dále jen “DIS”) a Vídeňským arbitrážním centrem dále jen (“VIAC”).

Tento článek se nebude zabývat spotřebitelskými spory vzhledem k vynětí sporů ze smluv mezi spotřebiteli a podnikateli s účinností od 1. 12. 2016 z aplikačního rozsahu zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen “ZRŘ”).

 

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací

Nové BWM 5 touring