Číslo 3/2018

Jan Dědič, Radim Kříž

PROBLÉMY SPOJENÉ S ŘÍZENÍM O URČENÍ OBSAHU ZVLÁŠTNÍHO PRÁVA K AKCIÍM A SE SOUVISEJÍCÍM PRÁVEM AKCIONÁŘŮ NA ODKOUPENÍ AKCIÍ

Předmětem tohoto příspěvku je analýza právní úpravy druhů akcií ve vazbě na nový procesní institut obsažený v § 277 odst. 1 ZOK, kterým je právo soudu na základě návrhu akcionáře nebo společnosti v případě pochybností o obsahu práva spojeného s akciemi určit jeho obsah nebo určit, že sporné právo s nimi spojeno není, a dále analýza právní úpravy práva akcionářů na odkoupení akcií obsažené v § 277 odst. 2 ZOK pro případ, že rozhodne soud o obsahu sporného práva tak, že toto právo neexistuje.

Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a vázaná specifika

Patrik Kurz

V insolvenčním řízení lze identifikovat různé typy přezkumu přihlášených pohledávek. Přezkum pohledávek lze rozlišovat například z pohledu druhu přezkoumávané pohledávky, z pohledu, kdo přezkum pohledávek provádí nebo v závislosti na stanovený způsob řešení úpadku dlužníka. Primárně je tak na místě rozlišit a identifikovat jednotlivé tipy pohledávek na základě čehož lze jednoznačně určit příslušný druh přezkumu jednotlivých pohledávek, s tím, že bude současně jednoznačně identifikováno, které pohledávky přezkumu nepodléhají a z jakého důvodu (neformální přezkum pohledávky formou uznání, pohledávky neuspokojované v rámci insolvenčního řízení).

 

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací