Číslo 2/2019

Lukáš Sadecký

POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY A DOPAD NA ROZHODČÍ SMLOUVU

V praxi mohou vznikat některé dílčí výkladové pochybnosti ohledně toho, zda postoupení toliko pohledávky vyvolávající právní nástupnictví v podobě singulární sukcese zapříčiní to, že postupník pohledávky je vázán rozhodčí smlouvou uzavřenou mezi postupitelem pohledávky a dlužníkem. Na dotčenou problematiku mohou existovat určité rozdílné pohledy odvozované vždy podle toho, zda je na věc nahlíženo odděleně novým občanským zákoníkem nebo zákonem o rozhodčím řízení.

 

Petr Štillip

RUČENÍ ČLENŮ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ZA DLUHY SPOLEČENSTVÍ 

Dle aktuálních dat Českého statistického úřadu v České republice existuje bezmála 65 tisíc společenství vlastníků jednotek. S ohledem na takto vysoký počet je bezpochyby žádoucí, že společenství vlastníků má v základním kodexu občanského práva obsaženou speciální úpravu, jež reflektuje zvláštní účel, ke kterému jsou tato společenství zřizována. V souvislosti s primárním tématem předkládaného článku nelze nezmínit, že koncepce těchto právnických osob zakládaných s cílem zajištění správy domu a pozemku byla do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, převzata z aktuálně již neúčinného zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění účinném do 31. 12. 2013. Shora zmiňovaná zvláštní úprava se tak týká i ručení členů společenství vlastníků za dluhy společenství, o kterém bude v tomto článku podrobněji pojednáno níže.

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací