Číslo 1/2019

Tomáš Pohl

VÝKON ROZHODNUTÍ (EXEKUCE) SPRÁVOU A PRODEJEM NEMOVITÉ VĚCI

Tento článek se věnuje jednomu z tradičních způsobů vymožení peněžité pohledávky oprávněného obsaženém v exekučním titulu, a to výkonu rozhodnutí podle části šesté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád nebo v exekuci prováděné na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Radim Chalupa

VZNIK VYPLŇOVACÍHO OPRÁVNĚNÍ

Jednu ze zvláštností směnečného práva představuje možnost emitovat neúplné směnky, které lze následně dotvářet vyplněním chybějícího textu. Pro konstatované listiny se vžilo označení blankosměnky, případně biankosměnky či biancosměnky. Jelikož jsou blankosměnky uvedeny do oběhu za předpokladu, že jejich obsah bude následně doplněn, je legitimita odstranění takzvaných bílých míst z textu blankosměnek cestou doplnění chybějících údajů osobou odlišnou od emitenta listiny pojmově spjata s licencí přetvořit zárodek cenného papíru na směnku. Tuto licenci lze charakterizovat jako zmocnění nebo oprávnění vyplnit blankosměnku. Existenci blankosměnky tak nezbytně doprovází zvláštní oprávnění, jež majiteli této neúplné listiny umožňuje chybějící údaje doplnit. Oprávnění vyplnit chybějící údaje do blankosměnky, které takovéto listině poskytuje status neúplné směnky s doplnitelným obsahem, je označováno jako vyplňovací právo nebo vyplňovací oprávnění.

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací