Číslo 1/2018

Michal Pospíšil

LICENČNÍ SMLOUVY V SOUKROMÉM PRÁVU

Jednou z novinek rekodifikace soukromého práva je i (staro)nové pojetí nehmotných statků v právním slova smyslu. Zákonodárce se při rekodifikaci inspiroval Obecným zákoníkem občanským z roku 1811 (tzv. ABGB), který v § 292 a 293 za věci považoval i nehmotné statky, když tuto právní úpravu v § 496 odst. 2 občanského zákoníku (dále NOZ) přejal. Vyjma majetkových práv autorů a výkonných umělců jsou ostatní duševní práva považována za věci v právním slova smyslu.

Za nehmotné statky považujeme výsledky duševních činností člověka, které jsou vyjádřeny objektivně seznatelnou formou, například vytištěné na papíře nebo zobrazitelné na monitoru. Nehmotný statek je určitá myšlenka, kterou je nutné odlišovat od statku hmotného, ve kterém je realizován. Pokud by ona myšlenka zůstala jen v hlavě svého tvůrce, nebylo by možné ji zákonem chránit, a ani s ní obchodovat. Neobchoduje se tedy jen s věcmi hmotnými, ale též s věcmi, na které nelze takříkajíc si sáhnout, čili s věcmi nehmotnými, mezi něž patří veškerá duševní práva, která jsou nějak vyjádřena ve vnímatelné podobě. Dokonce je v praxi asi jednodušší obchodovat s nehmotnými statky než s věcmi hmotnými, neboť ty musejí být nějak přepravovány, kdežto věci nehmotné mohou cestovat k novému vlastníku či nabyvateli licence elektronickou cestou. V praxi tak hovoříme o tom, že dochází k transferu technologií, tedy k obchodu s výsledky vědy a techniky, které ještě nemusí být ani promítnuty do konkrétního výrobku nebo služby. Existují i tací, kteří se při své podnikatelské činnosti zabývají jen výzkumem a vývojem a do praxe technologie uvádějí jen prostřednictvím třetích osob, na které duševní právo převedou či poskytnou k němu licenci.

 

PRVNÍ NOVELIZACE Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích byla přijata.

Dne 14.12.2016 byla pod č. 460/2016 Sb., přijata první novela občanského zákoníku a pod č. 458/2016 Sb., zákona o obchodních korporacích. Předmětem novelizace byla zejména nutnost vyřešení problému týkající ho se zvláštních plných mocí, úprava definice liniových staveb, byly přijaty změny týkající se svéprávnosti, úroků z prodlení u výživného, bylo znovuzavedeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Byla také zavedena, resp. částečně obnovena účast zaměstnanců v dozorčích radách společností, které mají více než 500 zaměstnanců  a také byly přijaty změny v úpravě svěřeneckých fondů.

Znění novelizací