Přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Obecná definice volné živnosti v předmětu podnikání obchodních korporací již podle NS nestačí!

Nejvyšší soud ČR vydal 12.5.2021 poměrně překvapivé, i když asi ne nelogické rozhodnutí pod sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 týkající se určení předmětu podnikání obchodních korporací, zapisovaného do obchodního rejstříku.

Nejvyšší soud ČR je toho názoru, že společenská smlouva nemůže jako předmět podnikání uvádět pouze název volné živnosti, tedy „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, neboť se nejedná o dostatečně určité vymezení předmětu podnikání.

Většina obchodních korporací má takto předmět podnikání v obchodním rejstříku zapsán, dokonce bylo doporučováno to takto z důvodu zjednodušení změn ve společenské smlouvě/stanovách, takto předmět podnikání zapisovat. Nyní to tak již nebude možné a každá změna předmětu podnikání, resp. přidání nebo ubrání živnosti, se bude muset uskutečnit formou notářského zápisu. Doposavad se změn jen ohlašovala živnostekému úřadu.

Je též otázkou, co s již takto zapsaným předmětem podnikání. Patrně dojde k tomu, že při změnách společenské smlouvy/stanov bude nutné toto změnit, resp. by tak měla každá obchodní korporace učinit i bez jiných změn... Rejstříkové soudy by také mohly začít vyzývat korporace, aby tuto změnu provedly pod hrozbou sankce (na to ale nemají kapacitu).

 

více
V roce 2020 byly přijaty dvě novelizace Zákona o obchodních korporacích, a to zákonem č. 163/2020 Sb., a zákonem ´č. 33/2020 Sb., ta rozsáhlejší, která povětšinou nabývá účinnosti 1.1.2021.

Velká část změn provedených z.č. 33/2020 Sb., byla přijata proto, aby se odstranila některá negativa ZOK. Dalším cílem pak  bylo snížení administrativní a regulatorní zátěže obchodních korporací tam, kde tato zátěž není nutná. Mnohé, dosud obligatorní, povinnosti nahrazuje autonomií vůle obchodních korporací a jejich orgánů, která by měla být ostatně vůdčím principem soukromého práva, jak předpokládá občanský zákoník. Novelizace se též dotýká problému existence mnoha společností zapsaných již jen formálně v obchodním rejstříku, když upravuje postup státní správy v případě, že se o existenci takové mrtvé společnosti dozví.
 

Odkaz na z.č. 33/2020 Sb.